اطلاعات مورد نیاز شرکت سبدگردان آبان از منابع مختلف به شرح موارد زیر استخراج می‌گردد:

www.codal.ir
www.seo.ir
www.irbourse.com