شرکت سبدگردانی موظف است مطابق قوانین و مقررات موضوعه به فعالیت سبدگردانی بپردازد. حدود مسئولیت شرکت سبدگردانی در دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان و قرارداد‌های منعقده با مشتریان که مطابق با نظر سبا به طور کامل تصریح شده است.